ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISREGELS STUDIO PERFECT B.V.

Een bezoek aan Studio Perfect moet voor iedereen een positieve ervaring zijn. Daarom vragen wij al onze leden, gasten, medewerkers en bezoekers zich te houden aan onze huisregels.

Lock it up!

Gebruik lockers voor het opbergen van kleding en andere eigendommen. Studio Perfect is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van eigendommen.

 

Kids playgrond

Kids zijn van harte welkom in onze speelhoek! Op gezette tijden is oppas aanwezig, buiten deze tijden is er geen toezicht op de speelhoek. Als ouder/begeleider blijf je natuurlijk altijd verantwoordelijk voor je eigen kind. Let je er daarom op dat speelgoed in de speelhoek blijft en kinderen niet zonder toezicht in andere ruimtes van het gebouw begeven? Wegens veiligheidsoverwegingen is het voor kinderen niet toegestaan zich in de trainingsruimtes te begeven. Uitzondering hierop vormen de begeleide lessen voor kinderen en tieners.

Keep it cool!

Houd rekening met je medesporters! Voorkom hinderlijk, onbehoorlijk of storend gedrag en heb respect en begrip. Het gebruik van mobiele telefoons in de trainingsruimtes is toegestaan, mits dit niet storend gebeurt. Tijdens groepslessen dient een mobiele telefoon te allen tijde op ‘stil’ te staan. Ervaar je een ongewenste situatie? Informeer onze medewerkers.

Clean it is!

Net als jijzelf willen je medesporters graag sporten in een schone ruimte, op schone apparaten en toestellen. Draag daarom in de trainingsruimtes sportschoenen die uitsluitend binnen worden gebruikt en gebruik te allen tijde een handdoek tijdens het trainen. Ben je klaar? Reinig dan de apparaten, toestellen en eventueel gebruikte ruimte met de daartoe bestemde middelen. Nog even relaxen in de sauna? Vergeet ook dan je handdoek niet! Na het douchen trek je de vloer even droog en vanzelfsprekend laat je de wc na gebruik schoon achter. Scheren doe je lekker thuis.

Volle bak!

Verlaat groepstrainingen en -lessen niet voortijdig, dit wordt als storend ervaren door medesporters. Uiteraard geldt dit niet in geval van nood of indien voorafgaand aan de les met de instructeur anders is overeengekomen.

Opgeruimd staat netjes!

Ruim na gebruik losse trainingsattributen als dumbells, halters, steps, gewichten en matjes weer op, op de daartoe bestemde plaats. Vergeet je niet je attributen te reinigen voordat je ze terugplaatst?

 

Lekker logisch!

Gebruik apparaten, toestellen en faciliteiten alleen op de manier waarvoor ze bedoeld zijn. Wist je bijvoorbeeld dat een sauna niet bedoeld is om kleding te drogen? Om beschadigingen aan gebouwen en apparatuur te voorkomen, mag in de trainingsruimtes uitsluitend water gedronken worden. Om dezelfde reden is het leden niet toegestaan om de klimaatbeheersings- en/of geluidsinstallaties te bedienen. Aanwijzingen van medewerkers van Studio Perfect dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

Heb je tips, opmerkingen of ideeën om onze dienst onze dienstverlening te verbeteren?  Wij horen het graag!

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO PERFECT B.V.

Algemene voorwaarden

Artikel 1;  Definities

De Ondernemer:                   Natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende bedrijfsactiviteiten.

De Consument:                     Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot bedrijfsactiviteiten.

Fitness/Yoga:                         Een op lichamelijk en/of geestelijke activiteit gerichte dienst

De Overeenkomst:                Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2; Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3; Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:
 • De vermelding  van  de  mogelijkheid  om  de  fitnessruimte(s)  en  faciliteiten  te  bezichtigen;
 • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
 • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
 • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van  de  faciliteiten;
 • de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
 • op welk  moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
 • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
 • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een pre-paidkaart, de geldigheidsduur;
 • het (huishoudelijk) reglement.
 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

Artikel 4; De Overeenkomst

De overeenkomst komt  tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5; Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6; Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  • een overeenkomst van 3 maanden of minder en;
  • een overeenkomst van langere duur.

1.a Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter  te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur,  een en ander conform lid 3 van dit artikel.

1.b   Als niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd tegen het tarief van het dan geldende lidmaatschap en is derhalve maandelijks opzegbaar.

1.c Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 3 van dit artikel.

1.d De opzegtermijn gaat altijd in op de eerste van de maand opvolgend op het moment van opzeggen.

 1. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
  • De Consument een  ander    woonadres  krijgt  en  het  – als      gevolg  van  de  toegenomen  reistijd –  voor de Consument  niet  meer mogelijk is om  onder   redelijke  voorwaarden   gebruik te maken  van  de faciliteiten.   Wil Consument gebruik maken van tussentijds opzeggen vanwege verhuizing, dient de Consument een bewijs van verhuizing te overleggen.
  • het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de  faciliteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Wil de Consument gebruik maken van tussentijds opzeggen vanwege een aantoonbare blessure of ziekte dient de Consument een schriftelijke verklaring van een medisch behandelaar te overleggen. In deze verklaring mogen geen medische gegevens te lezen zijn, uitsluitend de melding niet meer te mogen sporten.

 1. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 2. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage. Tevens is Ondernemer gerechtigd €12,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.
 3. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 2 bestaat er voor de Consument een Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Wil de Consument gebruik maken van deze bevriezingsmogelijkheid dient de Consument een schriftelijke verklaring van een medisch behandelaar te overleggen. In deze verklaring mogen geen medische gegevens te lezen zijn, uitsluitend de melding niet meer te mogen sporten
 4. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.
 2. Uitsluitend voor Studenten lidmaatschappen geldt dat er jaarlijks in november een bewijs van studeren getoond dient te worden teneinde de studenten korting te behouden. Wordt dit bewijs niet getoond of wordt de 30-jarige leeftijd bereikt, gaat het lidmaatschap automatisch per eerst volgende maand over op een ‘Algemeen’ lidmaatschap met de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 7; Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in BTW of andere belastingen.

Artikel 8; Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL-Actief waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van consumenten.

Artikel 9; Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) regelement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken, danwel drank, drugs of enigerlei andere zaken te nuttigen/gebruiken in, om of in het zicht van de door de Ondernemer beschikbaar gestelde faciliteiten.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer door te geven.

Artikel 10; Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

Artikel 11; Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt de Consument een uitnodiging om een persoonlijk account te activeren en de Studio Perfect app te downloaden. In deze Studio Perfect app is een QR-code te vinden die bij binnenkomst gebruikt dient te worden voor registratie en toegang.
 2. Consument kan enkel zichzelf toegang verschaffen met de QR-code of een aangeschafte ledenpas/-tag, de pas en QR-code is niet overdraagbaar aan derden.
 3. Indien de ledenpas/-tag verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. Naast de borg van €7,50 bedragen de kosten €10,00 per gebeurtenis.

Artikel 12; Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. De consument wordt daar door de Ondernemer via mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van  de  nieuwe  betalingsdatum is  de  Ondernemer  gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
 4. Bij iedere vorm van achterstallige betaling weigert Ondernemer de Consument onmiddellijk toegang tot de faciliteiten.
 5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13; Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van €1.000.000,- per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14; Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Geschillenregeling.

Artikel 15; Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen Ondernemer en Consument die betrekking hebben op:
  • de totstandkoming van overeenkomsten of,
  • de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daar- mee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16; Nakomingsgarantie

 1. NL-Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door NL-Actief aan de Consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt de Consument een bedrag van €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL-Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de Consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL-Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL-Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de Consument.
 2. Nl-Actief verschaft geen nakomingsgarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de Consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele inname-vereisten (klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), en indien op het moment van de zitting door de Geschillencommissie sprake is van één van de volgende situaties:
  • aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
  • de Ondernemer is failliet verklaard;
  • de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL-Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
 3. Ingeval de Consument aanspraak maakt op de nakomingsgarantie, dan is hij gehouden de hem toegekende vordering te cederen aan NL-Actief.

Artikel 17; Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Created with Sketch.

Onze klanten geven ons een 8.5 uit 10 349

Feedback Studio Perfect