ALGEMENE VOORWAARDEN

HUISREGELS STUDIO PERFECT B.V.

Om uw bezoek en dat van andere gasten aan Studio Perfect zo prettig mogelijk te laten verlopen dient u (en dienen andere gasten) de navolgende huisregels in acht te nemen:
• Bij binnenkomst dient u zich te registreren door middel van uw ledenpas. Uw ledenpas is uw bewijs van lidmaatschap. De magneetstrip op de ledenpas is gevoelig en kan daarom bij verkeerd gebruik zijn werking verliezen. Vermijd met name verbuigen, breken, blootstelling aan hitte en magnetische straling. Mocht de ledenpas op enigerlei wijze door verkeerd gebruik uwerzijds defect gaan, dan dient u een nieuwe pas aan te schaffen. Hiervoor dient opnieuw € 7,50 borg voldaan te worden.

• Wij verzoeken u uw eigendommen tijdens uw verblijf op te bergen in de daarvoor bestemde lockers, die Studio Perfect gratis ter beschikking stelt. Deze zijn dan tevens veilig opgeborgen. Studio Perfect is niet aansprakelijk voor verlies en / of diefstal van uw eigendommen.

• Ouders mogen hun kinderen niet zonder begeleiding in het horeca-gedeelte achterlaten. Daarnaast is het voor kinderen verboden om zich in één van de trainingsruimtes te begeven. Uitzondering hierop vormen de begeleide lessen voor kinderen en tieners.

• Houd rekening met uw medesporters! U dient hinderlijk, onbehoorlijk of storend gedrag achterwege te laten.

• In verband met hygiëne mogen er in de trainingsruimtes alleen sportschoenen gedragen worden die uitsluitend binnen worden gebruikt.

• Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen, om apparaten af te dekken, en in de sauna, om op te zitten / liggen, is verplicht.

• Het is de clubleden toegestaan om topjes en hemdjes te dragen, mits deze aangesloten aan het lichaam gedragen worden.

• Wij verzoeken u de groepstrainingen en –lessen, behoudens in geval van nood of na voorafgaand overleg met de instructeur, niet voortijdig te verlaten. Dat is storend voor andere deelnemers.

• Na gebruik van ‘losse’ trainingsattributen als dumbells, halters, steps, gewichten en matjes dient u deze weer op de juiste plaats terug te leggen. Zo zijn u en anderen er van verzekerd dat men nooit misgrijpt.

• Na gebruik van een (trainings-)apparaat dient u dit te ontdoen van transpiratievocht en schoon te maken. Zo bent u ervan verzekerd dat de apparatuur schoon blijft voor u en een volgende gebruiker.

• Trek de vloer droog na het douchen en laat de wc na gebruik schoon en droog achter. Scheren is i.v.m. hygiëne niet toegestaan.
Bij gebruik van de Sportsauna en/of de zonnebank dienen de geldende regels en aanwijzingen gevolgd te worden.

• Bestelde drankjes en dergelijke, waar van toepassing, dienen direct contant afgerekend te worden of worden van uw vooraf gestorte krediet afgetrokken.

• Om beschadigingen aan gebouw en apparatuur te voorkomen, mag er in de trainingsruimtes alleen water gedronken worden.

• Gebruik van mobiele telefoons in de trainingsruimtes is niet toegestaan. U kunt deze gebruiken in het horeca-gedeelte.

• Het is clubleden niet toegestaan de klimaatbeheersings- en/of geluidsinstallaties te bedienen.

• Aanwijzingen van het Studio Perfect-personeel dienen stipt en onverkort opgevolgd te worden.

• Studio Perfect nodigt u van harte uit om uw mening over onze dienstverlening te uiten. Heeft u ideeën, op- of aanmerkingen, schroom niet en vertel het aan één van onze medewerkers, of deponeer deze in de ideeënbus bij de receptiebalie.

• Voorafgaande aan het gebruik van de faciliteiten kennis te nemen van de regels die voor het gebruik gelden. Deze zijn zichtbaar aangebracht bij de faciliteiten en zijn op te vragen bij het personeel.

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO PERFECT B.V.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelf-reguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Algemene voorwaarden Fit!vak

Artikel 1 Definities

De Ondernemer      : natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.
De Consument       : natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot
fitnessactiviteiten.
Fitness                  : een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst  : overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Onder-nemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn.
Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
3. Het aanbod omvat ten minste:
– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat       om   periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; – het (huishoudelijk)
reglement.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een overeenkomst van langere duur.
Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand     tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de
overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van     de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
2. Als de overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen
met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
– de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd- voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke
voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vest iging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en
serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
– het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode
gebruik te maken van de fitness- activiteiten.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit     artikel.
4. De overeenkomst dient schriftelijk of, indien de overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op
basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van
langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode
aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een
tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op
prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming
van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het
dopingconvenant.
6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contraindicatie voor fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan
gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten       of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als
doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de
Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen
minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het
abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is,
wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van
deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd
hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de
mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten
ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd
om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade
aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van
eigendommen.
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor
de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van € 1.000.000,- per geval.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn ver-
plichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de
gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk
omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de
datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van
ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de Geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Geschillen tussen Ondernemer en Consument die betrekking hebben op:
– de totstandkoming van overeenkomsten of,
– de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven
overeenkomstig artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk
aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en
overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil
aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te
maken.
5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichame- lijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van
Geschillencommissie beslecht door de rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend
plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies
alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Naomingsgarantie

1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter
toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis
waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Fit!vak aan de
Consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de Consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het
meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de
Consument wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling
daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de Consument.
2. Fit!vak verschaft geen nakomingsgarantie voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de Consument is voldaan aan de
daartoe bepaalde formele innamevereisten (klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), en indien op
het moment van de zitting door de Geschillencommissie sprake is van één van de volgende situaties:
– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend;
– de Ondernemer is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het
Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
3. Ingeval de Consument aanspraak maakt op de nakomingsgarantie, dan is hij gehouden de hem toegekende vordering te cederen aan Fit!vak.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Algemene Bepalingen Jaarlidmaatschappen

Onderstaand is speciaal voor leden van Studio Perfect die, ingeschreven zijn voor 01.12.2011 en een korting genieten dankzij het jaarlidmaatschap.
Het reparatiewetsvoorstel dat dinsdag 29 november in de Eerste Kamer behandeld zou worden, is op verzoek van indiener Martijn van Dam ‘aangehouden’. Met dit wetsvoorstel wilde Van Dam regelen dat het verbod op stilzwijgende verlenging ook van toepassing zou zijn op de algemene voorwaarden van reeds lopende abonnementen. Nu de wet niet zal worden aangenomen mogen lopende abonnementen voorlopig uitfaseren onder huidig recht; bepalingen in de voorwaarden die volgens het nieuwe recht niet zouden zijn toegestaan. De reden die Van Dam aangeeft voor de aanhouding is dat hem nieuwe informatie heeft bereikt over de betekenis van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek die relevant is ten aanzien van het bovengenoemde voorstel van wet. Hij wil die informatie eerst nader bestuderen. Dit staat in zijn brief aan de Eerste Kamer.

Nu de reparatiewet niet van kracht wordt, is er eindelijk meer duidelijkheid gekomen over de status van reeds lopende abonnementen. De algemene voorwaarden waaronder deze abonnementen zijn afgesloten worden op 1 december 2011 niet ongeldig en abonnementen die reeds voor die tijd met maximaal 12 maanden stilzwijgend zijn verlengd moeten door de abonnee worden uitgediend. Eventuele eerdere beëindiging van een reeds lopend abonnement is hierdoor geen recht van de abonnee.

Created with Sketch.

Onze klanten geven ons een 8.5 uit 10 349

Feedback Studio Perfect